Att bli medlem

godkänd ansökan krävs för medlemskap
Förutsättningar Medlemskap i föreningen kan förvärvas av den som sedan minst tre år före ansökans ingivande med firmateckningsrätt antingen i egen regi genom enskild firma eller aktiebolag eller i bolag med annan driver näringsverksamhet inom handel och hantverk i Uppsala kommun. För medlemskap krävs vidare att du är bosatt i Uppsala kommun. Det krävs även att en medlem i Borgerskapet blir din fadder och rekommenderar dig. Frågan om medlemskap prövas av styrelsen efter skriftlig ansökan därom. Kontakta Borgerskapet för ansökningsblankett.